Sommerkongress

Du siehst gerade eine gespeicherte Version des Programms, weil du nicht online bist. Lad die Seite neu, wenn du wieder Netz hast, um sicherzustellen, dass du die aktuelle Version siehst.

Mittwoch, 31. Juli 2019

Keine Vorträge an Mittwoch, 31. Juli 2019.

Donnerstag, 1. August 2019

1A Tiera Guinn
2A Marie Curie
3A Elizabeth Blackwell
4A Jane Goodall
5A Mae C. Jemison
6A Sau Lan Wu
7A Rosalind Franklin
8A Barbara McClintock
9A Rita Levi-Montalcini
10A Gertrude Elion
11A Nadia Murad
12A Frances H. Arnold
13A Vera Rubin
14A Jane Cooke Wright
15A Sara Seager
16A Maria Goeppert-Mayer
17A Rachel Carson
18A Katherine Freese
19A Jennifer Doudna
20A Malala Yousafzai
21A May-Britt Moser
22A Alice Munro
1B Scheuer's Mautstation
2B Phillip Amthor
3B Peter Altmaier Area
4B Deutsche Bank
5B Winterkorn Wintergarten
6B AKK Shootingrange
7B Von der Leyen Lobby
8B Lufthansa Loung aka Miles and More
9B Xi Jinping Keller
11B Bolsonaro Bunker
12B Pinkwart Piazza
13B RWE
14B Dorothee Bär Raum
13:00
14:00
15:00
16:00

Freitag, 2. August 2019

1A Tiera Guinn
2A Marie Curie
3A Elizabeth Blackwell
4A Jane Goodall
5A Mae C. Jemison
6A Sau Lan Wu
7A Rosalind Franklin
8A Barbara McClintock
9A Rita Levi-Montalcini
10A Gertrude Elion
11A Nadia Murad
12A Frances H. Arnold
13A Vera Rubin
14A Jane Cooke Wright
15A Sara Seager
16A Maria Goeppert-Mayer
17A Rachel Carson
18A Katherine Freese
19A Jennifer Doudna
20A Malala Yousafzai
21A May-Britt Moser
22A Alice Munro
1B Scheuer's Mautstation
2B Phillip Amthor
3B Peter Altmaier Area
4B Deutsche Bank
5B Winterkorn Wintergarten
6B AKK Shootingrange
7B Von der Leyen Lobby
8B Lufthansa Loung aka Miles and More
9B Xi Jinping Keller
10B Seehofers Asyltourismus Büro
11B Bolsonaro Bunker
12B Pinkwart Piazza
13B RWE
14B Dorothee Bär Raum
15B INSM
13:00
14:00
15:00
16:00

Samstag, 3. August 2019

1A Tiera Guinn
2A Marie Curie
3A Elizabeth Blackwell
4A Jane Goodall
5A Mae C. Jemison
6A Sau Lan Wu
7A Rosalind Franklin
8A Barbara McClintock
9A Rita Levi-Montalcini
10A Gertrude Elion
11A Nadia Murad
12A Frances H. Arnold
13A Vera Rubin
14A Jane Cooke Wright
15A Sara Seager
16A Maria Goeppert-Mayer
17A Rachel Carson
18A Katherine Freese
19A Jennifer Doudna
20A Malala Yousafzai
21A May-Britt Moser
22A Alice Munro
1B Scheuer's Mautstation
2B Phillip Amthor
3B Peter Altmaier Area
4B Deutsche Bank
5B Winterkorn Wintergarten
6B AKK Shootingrange
7B Von der Leyen Lobby
8B Lufthansa Loung aka Miles and More
9B Xi Jinping Keller
10B Seehofers Asyltourismus Büro
11B Bolsonaro Bunker
12B Pinkwart Piazza
13B RWE
14B Dorothee Bär Raum
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00

Sonntag, 4. August 2019

Keine Vorträge an Sonntag, 4. August 2019.